A weblap az OTKA PD 104264 számú, Nőírók és publikációs fórumaik a századforduló Magyarországán című pályázat keretei között valósult meg, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) támogatásával, Menyhért Anna vezetésével. A weboldalt Kapus Erika tervezte, Balogh Eszter asszisztenciája mellett.

Köszönjük az OTKA/NKFI támogatását. Köszönjük az OTKA iroda munkatársainak – Dr. Sárpátki Árvácska, osztályvezető, Bölcsészet- és Társadalomtudományok Osztálya és munkatársai, Csóti Veronika, Mátrai Krisztina és Dr. Szigeti István – segítségét: ahányszor adminisztratív problémával találkoztunk, mindig számíthattunk problémamegoldó szakértelmükre.

Hálásak vagyunk az OTKA Bollobás Enikő vezette Magyar Irodalomtörténet-Modern Filológia Zsűrijének az időközi szakmai beszámolóink véleményezése során nyújtott tanácsaikért: nagy segítségünkre voltak abban, hogy átgondoljuk, hogyan haladunk.

Köszönjük a segítséget a Trauma és Gender az Irodalomban és a Kultúrában Kutatócsoport tagjainak, különösen hálásak vagyunk Mészáros Zsoltnak a rengeteg ötletért, tematikus anyagért és kiegészítő információkért. Köszönet Zsadányi Editnek és Mészáros Zsoltnak a rendelkezésünkre bocsátott bibliográfiáért.

Hálás köszönet Han Annának a gyűjteményekbe sorolt tengernyi festményért és Ritoók Zsigmondnak Ritoók Emma magánleveleiért, melyeket mind jól tudtunk hasznosítani projektünk elkészítésekor.

Köszönjük továbbá Györe Borinak, aki csaknem végig fáradhatatlanul bábáskodott a honlap készítésénél, Marczali Ferencnek és Tóth Erikának, akik rövidebb ideig működtek közre a projektben, és Vajda Károlynak, aki a véghajrában nyújtott segítő kezet.

Intézményi segítséget nyújott az MTA Könyvtár és Információs Központ valamint az ELTE Egyetemi Könyvtár, köszönjük a könyvtárosok, kézirattárosok segítségét és a lehetőséget az intézményi infrastruktúra használatára a digitalizálás elvégzésekor.

Köszönjük az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek és a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetnek, hogy befogadta projektünket. Külön köszönet Scheirich Lóránd ügyvivő szakértőnek, aki a Gazdasági Hivatalban projektünk ügyeit intézte. 

Záró szakmai beszámoló

A weblap készítésében részt vettek:

Balogh Eszter fő kutatási területei a társadalmi nemek tanulmánya, a queer teória és a férfikutatás. Jelenleg főként a feminista kritikának a Holocaust elemzésére tett hatása és a hajléktalanság gender alapú kutatása áll érdeklődésének középpontjában. Aktívan részt vesz konferenciák szervezésében: a világirodalmi szekció moderátora a Tudományos Diákkör konferenciáján az ELTE BTK-n (2008-2009), és megszervezi az Újraírásoknemzetközi konferencia junior szekcióját 2009-ben. Tagja volt a Marom Social Action Exchange Projectnek. A Queer Kiadó lektoraként dolgozott.

Györe Bori az ELTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén végzett, irodalom- és kultúratudomány mesterszakon. A Bárczi Ildikó Emlékkonferencián előadást tartott az online irodalomtörténetek kérdéséről a Villanyspenót kapcsán. Legutóbbi publikációja a Partitúra 2011/12-es számában jelent meg, témája a női reprezentációk vizsgálata: Női reprezentációk a kortárs irodalmi adaptációkban. Társadalmi tekintet Csáth Géza Anyagyilkosság, Bodor Ádám A részleg című elbeszélésekben és filmadaptációikban.

Kapus Erika az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának abszolvált PhD-hallgatója, az MTA Könyvtáránakinformatikus könyvtárosa. Kutatási témája a századforduló nőirodalma és annak publikációs fórumai, elsősorban Czóbel Minka életműve, kiadatlan kéziratai, női szerepek, női szexualitás, a női test hangjai (és csendje!) a századelőn.  

Menyhért Anna irodalomtörténész, kritikus, író, fő kutatási területe a traumaelmélet; elsősorban 20. századi női írók traumaszövegeit vizsgálja (Elmondani az elmondhatatlant; 2008). Továbbá az elfelejtett 20. századi magyar női írók kanonizációjának kérdése áll érdeklődése középpontjában. Jelenleg tudományos munkatárs az ELTE Bölcsészettudományi Karának Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén. Számos esszégyűjteményt, egy könyvsorozatot (Újraolvasó, 1997-2001) és egy folyóiratot (Irodalomtudomány, 1999-2000) szerkesztett, illetve több, 20. századi magyar szerzőkkel foglalkozó konferenciát és kerekasztal-beszélgetést (Rózsaszín szemüveg) szervezett.

Mészáros Zsolt az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje. Disszertációjának témája a Wohl-nővérek munkássága. Elsősorban a dualizmus korával foglalkozik, ezen belül kutatási területei: női szerzők, nőemancipáció és az irodalmi modernség kapcsolata, feminizmus- és nőtörténet, férfiszerepek és a divat viszonya. 

Vajda Károly a Selye János Egyetem Tanárképző Kara Modern Filológia Tanszékének docense. Kutatási területei: ontológia, hermeneutika, irodalomelmélet, összehasonlító irodalomelmélet, 20. századi német próza, fordításelméletek, vallástörténet. Az Association for the Study of General Literature és a Goldziher Intézet tagja. Tudományos tárgyú írásait magyar és német nyelven publikálta.

Zsadányi Edit habilitált egyetemi docens az ELTE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéken. Kutatási területei: nemek tudománya, narratív elméletek, modern és posztmodern magyar próza, női írók a huszadik században. Legfontosabb publikációi: Krasznahorkai László Pozsony:Kalligram, 1999.; A csend retorikája: Kihagyásalakzatok vizsgálata huszadik századi regényekben Pozsony: Kalligram, 2001.;A másik nő: A női szubjektivitás narratív alakzatai: Budapest: Ráció, 2006.; Hanneke Boode, Edit Zsadányi (Ed.) Gender Perspectives on Hungarian and Finnish Culture. Maastricht: Shaker Publishing BV, 2011; Gendered Narrative Subjectivity: Some Hungarian and American Women Writers. Wien: Peter Lang, 2015. (Megjelenés alatt).

Free business joomla templates